Science and Technology Park Montenegro

Science and Technology Park Montenegro is founded with the aim of giving the support and strengthening the potentials of economic growth and development of Montenegro, through establishment and growth of the companies/teams in high tech activities. As well, a special activity aspect of Science and Technology Park Montenegro is a support in developing and commercialization […]

Naučno-tehnološki park Crne Gore

Naučno-tehnološki park Crna Gora osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, poseban aspekt djelovanja NTP Crna Gora je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata.

Innovation and entrepreneurship center Tehnopolis

Innovation and entrepreneurship center (IEC) Tehnopolis is the most significant Center for the development of startup companies and entrepreneurship in Montenegro. As one of the key players in creating and reshaping the innovation ecosystem, Tehnopolis provides a set of infrastructural and support measures which enable the opening of new companies, and business development based on […]

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je najznačajniji Centar za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih aktera u stvaranju i preoblikovanju inovacionog ekosistema, Tehnopolis pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama. Svojim aktivnostima i saradnjom sa više […]

Crnogorski Telekom

Crnogorski Telekom je najveća telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori koja poslovnim i rezidencijalnim korisnicima pruža kompletan spektar telekomunikacionih servisa. Telekomunikacije su oduvijek bile osnovni biznis kompanije, ali kako bi ostao na vrhu, Telekom je morao da od operatora koji pruža tradicionalne telekomunikacione usluge evoluira u preduzeće koje visoko vrednuje inovacije i pronalaženje novih načina na […]

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Help desk

HR Platform

Register of members